آیا می توانم بیش از یک حساب باز کنم؟

بله، شما می توانید