مدرک اثبات هویت چیست؟

مدارک اثبات هویت شما مستنداتی است که برای تأیید هویت حقوقی شما لازم است. این مدارک می تواند یک کپی واضح از گذرنامه ، شناسنامه یا گواهینامه رانندگی معتبر باشد.