چرا به اثبات هویت نیاز دارید؟

این بخشی از روند قانونی KYC است که برای تأیید هویت مشتری نیاز به اثبات هویت است.