چرا به گواهی آدرس نیاز دارید؟

این بخشی از مراحل قانونی شناخت مشتری (KYC) است که برای تأیید آدرس مشتری نیاز به گواهی آدرس است.