چرا حساب من هنوز درحال انتظار در کابین نشان داده شده است؟

وضعیت حساب شما تا زمانی که کلیه اسناد مورد نیاز دریافت نشود و “پروفایل” به طور مناسب پر شود ، “در انتظار” باقی خواهد ماند ، سپس وضعیت به “فعال” تغییر می کند. وقتی حساب شما تأیید و KYC شما تصویب شد ، وضعیت “تأیید” می شود.