چگونه می توانم شکایت کنم؟

به منظور طرح شکایت ، لطفاً توضیحات و تاریخ وقوع موضوع را به همراه هرگونه مستندات پشتیبانی به بخش انطباقات ویندزور به آدرس [email protected] ارسال کنید.