چگونه می توانم مدارک خود را بارگذاری یا ارسال کنم؟

وارد کابین مشتریان شوید
1- به بخش “حساب من” بروید
2- “بارگذاری مدارک” را انتخاب کنید
3- مدرک مورد نظر را در بخش مربوطه بارگذاری کنید
4- از لیست کشویی، عنوان مدرکی را که بارگذاری می کنید، انتخاب نمایید
5- ارسال کنید