گواهی اثبات آدرس چیست؟

اثبات آدرس (POA) سندی است که برای تأیید آدرس محل سکونت شما لازم است ، این می تواند یک قبض تسهیلات ، صورت حساب بانکی ، گواهی مالیات ، قرارداد اجاره باشد ، که قدیمی تر از 12 ماه نباشد.