مراحل پردازش برداشت از حساب من چقدر طول می کشد؟

کلیه برداشت ها در طی 1 روز کاری از زمان ثبت درخواست پردازش می شوند. برای برداشت های مربوط به طرح پاداش خوشامد $ 30 ، ممکن است حداکثر 2 روز کاری طول بکشد تا بررسی های اضافی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که شرایط و قوانین طرح رعایت شده است.