چه مدت طول می کشد تا حساب من تأیید شود؟

تأیید حسابها بسته به تعداد درخواستهای دریافتی ممکن است چندین روز طول بکشد.