با چه آدرس ایمیل می توانم با شما تماس بگیرم؟

برای کارگزاری ویندزور (BZ) با مسئولیت محدود و کارگزاری ویندزور اینترنشنال با مسئولیت محدود، می توانید با ما به آدرس [email protected] و برای شرکت Seldon Investments Limited اردن می توانید با ما به آدرس [email protected] تماس بگیرید و برای Windsor Markets (Kenya) Limited می توانید با ما در [email protected] تماس بگیرید.