میزان بیمه چقدر است؟

بیمه نامه مجموعا تا 5،000،000 یورو کاور می کند.