چه کسی بیمه نامه را تعهد میکند؟

بیمه نامه توسط موسسه لویدز لندن تعهد می شود.