برای معامله با ویندزور بروکرز باید چند ساله باشم؟

برای ایجاد حساب کاربری باید 18 سال یا بیشتر داشته باشید.