آیا بهره شبانه یا سواپ را در موقعیت های هج اعمال می کنید؟

حساب (های) دارای موقعیت های تامینی برای هر موقعیتی که یک شب باز نگه داشته می شود مشمول بهره شبانه یا سواپ است.