آیا سفارشات خرید و فروش در زمان واقعی انجام می شود؟

کلیه معاملات، چه خرید و چه فروش ، در زمان واقعی انجام می شوند.