آیا می توانم در طول اخبار معاملات کنم؟

ما مشتریان خود را از معاملات از طریق اخبار متوقف نمی کنیم. با این وجود ما نمی توانیم پذیرش سفارشات جدید را چند دقیقه قبل از اعلامیه های اصلی تضمین کنیم و همچنین در صورت شرایط بی ثبات فوق العاده بازار ، سفارشات توقف را با قیمت تعیین شده تضمین نمی کنیم.