آیا می توانم Options را در کارگزاری ویندزور معامله کنم؟

Options یا اختیار در معامله، توسط ویندزور بروکرز ارائه نمی شوند. اطلاعات بیشتر در سند “‘Product Outline” در بخش “مدارک” در کابین یا وب سایت ما موجود است