ارز پایه چیست؟

ارز پایه اولین ارز ارائه شده در یک جفت ارز است. به عنوان مثال ، در جفت GBP/CHF، ارز پایه پوند بریتانیا خواهد می باشد.