اسپردهای ثابت چیست؟

اسپردهای ثابت تفاوت بین قیمت های “فروش” و “خرید” است که بدون توجه به شرایط بازار ثابت می مانند.