اسپرد شناور چیست؟

اسپرد اسپرد تفاوت بین قیمت های “فروش” و “خرید” است که بسته به نوسانات و نقدینگی بازار دائماً در نوسان و تغییر است.