اسپرد چیست؟

گسترش تفاوت بین قیمت “فروش” و “خرید” هر ابزار مالی است. اسپرد شناور است به ویژه در شرایط بی ثباتی بازار دستخوش تغییر می شوند. اسپرد ممکن است در اثر رفلکس تفاوت نقدینگی در ساعات مختلف روز تغییر کند.