اگر سود یا زیان معامله بسته شده من به ارز دیگری غیر از ارز حساب پایه من باشد ، چه اتفاقی می افتد؟

سود یا زیان معاملات بسته شده نمادهایی که به ارزهای دیگری غیر از ارز اصلی حساب باشد منوط به هزینه های تبدیل ارزی بین – 2 تا 2٪ هستند.