تاریخ انقضا نماد مالی چیست؟

نمادهای مالی” Spot ” تاریخ انقضا ندارند. با این حال ، برخی از CFD ها که براساس قرارداد آتی می باشند ، تاریخ انقضا دارند. تاریخ انقضا تاریخی است که در آن قرارداد خاصی به پایان می رسد و دیگر قابل معامله نیست