تریلینگ استاپ چیست؟

Trailing Stops یک دستور استاپ است که با تنظیمات خاصی از به ضرر افتادن معامله در برابر قیمت فعلی مارکت با تعدادی تیک از پیش تعیین شده محافظت می کند.