جفت ارز ماژور یا اصلی چیست؟

بیشترین معاملات ارزی جهان در جفت ارزهای معاملاتی ماژور یا اصلی صورت می گیرد. آنها بیشترین سهم بازار ارز را تشکیل می دهند ، بنابراین بیشترین نقد شوندگی را در بازار دارند.