جفت ارز چیست؟

یک جفت ارز عبارت است از قیمت گذاری دو ارز مختلف بر اساس یکدیگر به صورتی که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر سنجیده می شود. اولین ارز در یک جفت ارز ، ارز پایه و ارز دوم ارز قیمت گذاری نامیده می شود