حمایت (سطح حمایت) به چه معناست؟

سطح حمایت سطوح قیمتی است که تقاضا به اندازه کافی قوی تلقی می شود تا از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. حمایت زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان دیگر تمایلی به فروش با قیمت پایین ندارند.