دستور حد سود یا Take Profit چیست؟

این نوع دستور به شما امکان می دهد که قیمت مشخصی را تعیین کنید که در صورت حرکت قیمت در جهت سود شما، معامله شما بسته شود.