سطح مارجین چیست؟

سطح مارجین نسبت اکویتی حساب به مارجین مورد نیاز معاملات شما است. سطح مارجین = ( اکویتی / مارجین معاملات) * 100