سطح Stop Out چیست؟

بدون در نظر گرفتن لوریج اعمال شده به حساب مشتری ، میزان و سطح استاپ آوت در شرایط عادی بازار 20٪ یا کمتر است.