سفارش بازار چیست؟

سفارش بازار درخواستی برای گشودن یا بستن معامله به قیمت جاری بازار است.