سفارش لیمیت چیست؟

سفارش لیمیت سفارش به خرید یا فروش یک ابزار مالی با قیمت مشخص است ، بصورتی که بالاتر از قیمت فعلی بازار برای “فروش” و کمتر از قیمت فعلی بازار برای “خرید”تعیین شود