سواپ چه موقع محاسبه می شود؟

بهره شبانه در ساعت 23:59 به وقت سرور ، دوشنبه تا جمعه محاسبه می شود.