قیمت ها را به چند رقم اعشار قیمت گذاری می کنید؟

نمادهای فارکس براساس 5 رقم اعشار قیمت گذاری می شوند.