مارجین آزاد چیست؟

مبلغی از حساب شما هست که میتوانید به عنوان مارجین برای باز کردن معاملات جدید استفاده شود. که به شرح زیر محاسبه می شود: مارجین آزاد = اکویتی – مارجین مورد نیاز