مارجین مورد نیاز چیست؟

مبلغ مارجین مورد نیاز مبلغی است که برای باز کردن معاملات جدید لازم است. که به لوریج حساب و مارجین مورد نیاز نمادمعاماتی بستگی دارد. مارجین مورد نیاز برای هر نماد مشخص می شود و در مواردی که تعداد خالص لات معاملات باز در حساب مشتری افزایش یا کاهش می یابد ، به طور خودکار سازگار می شوند. این کار برای هر نماد معاملاتی انجام می شود. مارجین مورد نیاز برای یک جفت ارزی خاص به عنوان درصدی از ارزش مفهومی این جفت محاسبه می شود. حرکات شدید بازار یا ریسک وقایع ممکن است نیاز به بروزرسانی بدون برنامه در مارجین مورد نیاز داشته باشد. وقتی ارز پایه حساب با ارز مارجین متفاوت باشد ، نرخ ارز مناسب برای تبدیل مارجین به ارز پایه حساب اعمال می شود. اطلاعات بیشتر در شرایط معاملات و سند توافق نامه حساب مشتری از کابین شما در بخش مدارک یا در وب سایت ما موجود است