معنی ایکویتی یا دارایی خالص چیست؟

اکویتی حساب موجودی کل حساب را نشان میدهد شامل هرگونه اعتبار ، سود / زیان معامله بسته شده و معاملات باز . اکویتی = بالانس حساب+ اعتبار + سود / ضرر شناور (توجه داشته باشید که هر گونه کمیسیون و سواپ در سود / زیان شناور قرار دارد)