مقاومت (سطح مقاومت) به چه معناست؟

سطح مقاومت سطوح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر قوی است که از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. مقاومت زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سقف برسد زیرا دیگر خریدارانی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر نیستند.