منظور از Cancelled Order چیست؟

Cancelled Order سفارشی است که قبلاً برای خرید یا فروش نماد مالی ثبت شده که قبل از اجرای آن لغو می شود.