هزینه های پنهانی وجود دارد؟

اطلاعات مربوط به هزینه های اعمال شده به حساب (های) در اسنادی که قبل از افتتاح حساب (های) ارائه شده است و می توانند در کابین و پلتفرم معاملاتی مشاهده شوند