چرا اجرای معاملات من با تآخیر صورت می گیرد؟

تاخیر در اجرا می تواند به دلایل مختلفی مانند ولی نه محدود به اتصال به اینترنت ، سوء عملکرد امکانات ارتباطی و همچنین نوسانات بازار ایجاد شود.