چرا اسپرد متفاوت است؟

اسپردها به ویژه در شرایط بی ثباتی بازار در معرض تغییر هستند زیرا بسته به نوسانات و نقدینگی بازار در ساعات مختلف روز تغییر می کنند.