چرا به محض باز کردن معامله در ضرر هستم؟

دلیل منفی شروع معاملات شما به دلیل اسپرد است که تفاوت قیمت Bid (فروش) و Ask (خرید) است. اگر معامله خرید را با قیمت ASK باز کردید ، برای بستن آن باید با قیمت BID بفروشید. اگر موقعیت فروش را با قیمت BID باز کردید ، برای بستن آن باید قیمت آASK ببنید.