چرا در حساب های زیرودر کمیسیون فارکس و فلزات گرانبها کمیسیون می گیرید؟

اعمال کمیسیون در Forex و Spot Precious Metals ما را قادر می سازد که اسپرد خام ارائه کنیم که به مشتریان امکان معامله با اسپردهای پایین تر را می دهد که به اجرای بهتر معاملات پندینگ کمک می کند و شفافیت را افزایش می دهد.