چرا چهارشنبه حساب من 3 برابر برای معاملات باز شارژ می شود؟

Rollovers / Swap براساس “ارزش”تاریخ و نه تاریخ “معامله” اعمال می شود.ارزش تاریخ معاملات معمولاً دو روز پس از تاریخ معامله است بنابراین تاریخ ارزش چهارشنبه، جمعه است. بنابراین ، اگر موقعیت روز چهارشنبه بسته نشود و پنجشنبه بسته شود ، تاریخ مقدار از جمعه به دوشنبه منتقل می شود ، بنابراین 3 شب از شما هزینه کسر می شود. نمونه ای از تاریخ های ارزش: <جدول را از doc بگیرید>