چه اسپردی ارائه می دهید؟

حداقل اسپرد ارائه شده به میزان حداقل 0.0 پیپ در حساب های زیرو و به میزان حداقل 1 پیپ در حساب های پرایم است. حداقل اسپرد های معمول همه نمادها در ” نمای کلی محصولات” در کابین شما در بخش “اسناد حقوقی” یا وب سایت ما به آدرس موجود است.