چگونه می توانم سفارش معلق در MT4 ثبت کنم؟

برای ثبت سفارش پندینگ:
1- بر روی نمادی که می خواهید برای آن سفارش پندینگ قرار دهید ، دوبار کلیک کنید
2- از پنجره سفارش ، نوع سفارش را به “Pending Order” تغییر دهید
3- میزان حجم را انتخاب کنید
4- نوع سفارش پندینگ را انتخاب کنید (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop)
5- قیمت را تعیین کنید
6- برای ثبت سفارش روی “Place” کلیک کنید