چگونه می توان Take Profit یا حد سود را تنظیم یا اصلاح کرد؟

برای تعیین حد سود:
1- بر روی معامله ای که می خواهید Take Profit را برای آن تنظیم کنید ، دوبار کلیک کنید (یا کلیک راست کرده و دکمه “Modify or Delete order” را انتخاب کنید)
2- از پنجره سفارش ، نوع سفارش را به “Modify Order” تغییر دهید
3- میزان پیپی را که می خواهید Take Profit در آن فعال شود را قرار دهید
4- بر روی “Copy as” کلیک کنید
5- برای تأیید بر روی “Modify” کلیک کنید
برای تغییر Take Profit:
1- بر روی سفارشی که می خواهید تغییر دهید دوبار کلیک کنید (یا کلیک راست کرده و “Modify or Delete order” را انتخاب کنید)
2- از پنجره سفارش ، میزان پیپی را که می خواهید Take Profit در آن فعال شود را تغییر دهید
3- بر روی “Copy as” کلیک کنید
4- برای تأیید بر روی “Modify” کلیک کنید