چگونه نرخ ابزار مالی (قیمت ها) را تعیین می کنید؟

قیمت های نشان داده شده در MT4 توسط شرکت قرار داده شده و بر اساس قیمت دریافتی از ارائه دهندگان نقدینگی ما تعیین می شود.